Uplatnění psychoterapeutického výcviku

Naším záměrem je poskytnout studentům vzdělání, se kterým najdou uplatnění v co nejširší oblasti využití psychoterapie. Důraz klademe na znalosti a dovednosti potřebné v klinické praxi.

Uplatnění ve zdravotnictví v České republice. Program výcviku byl Českou psychoterapeutickou společností (ČPS, http://www.psychoterapeuti.cz/ ) schválen pro zdravotnictví. Pro uplatnění ve zdravotnictví musíte (kromě dokončeného psychoterapeutického programu schváleného pro zdravotnictví) mít ještě odpovídající VŠ vzdělání (jednooborový psycholog, lékař), atestaci a specializaci v systematické psychoterapii.

Obecné uplatnění v psychoterapeutické profesi v České republice. Program výcviku je sestaven i s ohledem na kvalifikační požadavky České asociace pro psychoterapii (ČAP, http://czap.cz/ ). Vzhledem k tomu, že uplatnění psychoterapeutů mimo zdravotnictví není v současné době v ČR právně ukotveno, sestavili jsme náš výcvik tak, abyste po jeho dokončení mohli získat také certifikát zastřešujících evropských institucí (viz. dále). Podle našeho názoru Vám takový mezinárodní certifikát usnadní i profesní uznání v České republice.

Uplatnění ve Slovenské republice. Naši absolventi se budou moct uplatnit v SR při splnění dalších dílčích podmínek, které najdete upřesněné níže na této stránce (viz. námi vyžádané vyjádření předsedy Slovenskeho inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii.)

Uplatnění i se zahraniční platností. Po absolvování výcviku budete mít splněné všechny náležitosti pro získání Evropského certifikátu psychoterapeuta (ECP), který vydává Evropská asociace pro psychoterapii (EAP, http://www.europsyche.org/ ). Výcvik je připravován v úzké spolupráci s Evropskou asociací pro gestalt terapii (EAGT, http://www.eagt.org/ ) a naplňuje kritéria pro získání Evropského certifikátu gestalt terapeuta.

.............................................................................................................................................

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROCESU AKREDITACÍ A SCHVALOVÁNÍ ZASTŘEŠUJÍCÍMI PSYCHOTERAPEUTICKÝMI INSTITUCEMI

European Association for Gestalt Therapy (EAGT): EAGT může náš výcvik přijmout za provizorního člena po 1 roce fungování výcviku. Za plného člena může EAGT náš výcvik přijmout ve chvíli, kdy budeme mít první absolventy. Struktura výcviku i personální obsazení lektorského týmu jsou sestavené tak, aby splňovaly podmínky pro akreditaci a aby naši absolventi získali certifikát EAGT.

European Association for Psychotherapy (EAP): EAP je zastřešující organizací EAGT a uznává její certifikát. Naši absolventi, kteří budou mít certifikát EAGT, budou splňovat i kritéria pro certifikát EAP.

Česká psychoterapeutická společnost (ČPS): Schvalovací komise ČPS 22.7.2015 schválila program výcviku Gestalt Studia pro oblast zdravotnictví.

Slovenská psychoterapeutická společnost (SPS): Vyžádali jsme si oficiální stanovisko, které nám 18.11.2014 laskavě poskytl MUDr. Pavel Černák, PhD, predseda SIVP: „Vzdelávanie v psychoterapii v rámci Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) zastrešuje Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). Vzdelávanie je rozčlenené na certifikované, ktoré je určené pre zdravotníckych pracovníkov - podmienky vstupu do vzdelávania a rozsah vzdelávania určuje aktuálne platná legislatíva, v súčasnosti „Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy“, „Minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy“ a „Minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra“ ZDE. Necertifikované vzdelávanie typ B, má po splnení všetkých položiek vzdelávania, ktoré sú identické ako pre certifikované vzdelávanie, možnosť požiadať o zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR. Podrobnejšie informácie nájdete na www.psychoterapia-sk.sk, sekcia Vzdelávanie SIVP. Ďalšou podmienkou pre zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR je členstvo v SPS. V prípade certifikovanej pracovnej činnosti je potrebné požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o uznanie vzdelania získaného v zahraničí. Možnosti posúdenia splné/nesplnené kritériá."