Jak je terapeutický výcvik postavený

Individuální podpora

Záměrem našeho výcviku je dobře naučit studenty přístup gestalt terapie a zároveň podporovat tvořivost a jedinečný potenciál každého studenta.

Naše opakovaná zkušenost je, že studenti ve výcviku se nejvíce naučí v malé skupince, kde se mohou více aktivně zapojovat. Proto podstatná část výcviku probíhá ve skupinkách o cca 9 členech. Lektor, který skupinku vede, sleduje vývoj začínajících gestalt terapeutů od prvních „terapeutických krůčků“ a průběžně poskytuje zpětné vazby.

Celý tým lektorů pak provází studenta postupně různými stupni výcviku, upozorňuje na možnosti rozvoje a podporuje vytváření vlastního terapeutického přístupu, ve kterém student může propojit osobní tvořivý potenciál s nabytými znalostmi z gestalt terapeutického přístupu.

Struktura výcviku

Výcvik je rozdělený do tří stupňů, každý z nich trvá dva roky. (Celkem tedy výcvik bude trvat 6 let až k získání certifikátu. Předchozí běhy trvaly o rok déle, od roku 2021 však přecházíme na šestiletý model.)

V každém roce je 6 setkání za rok. Setkání jsou 4-denní setkání (od středy do soboty), konají na Vysočině ve Světnově u Žďáru nad Sázavou (viz. místo výcviku).

První dva roky výcviku jsou sebezkušenostní, na které navazují dva roky nácviku základních terapeutických dovedností a získávání základního teoretického zázemí.

Náš výcvik i poté, na rozdíl od běžné praxe, pokračuje v podpoře studentů, kteří si nemusí sami shánět další potřebné hodiny supervize. V navazujícím dvouletém supervizním stupni výcviku je pro ně zorganizována jak supervize, tak doplňování pokročilých teoretických znalostí potřebných pro uplatnění v praxi, zejména v klinice.

V supervizní části studenti také s podporou lektorů sepíší závěrečnou práci a absolvují závěrečné zkoušky. To vše je zahrnuto jak do programu, tak do ceny výcviku. Program je sestaven tak, aby dovedl terapeuty od prvních začátku s klienty až k závěrečnému certifikátu platnému jak v Česku, tak mezinárodně. (Při závěrečných zkouškách květnu 2022 takto úspěšně výcvik dokončilo 22 našich absolventů, tedy téměř celá výcviková skupina.)

Podrobný popis programu

Teoretická část (250 hodin)

V teoretické části výcviku je:

  1. Základní teorie a nácvik její praktické aplikace (100 hodin)
  2. Pokročilá teorie a nácvik její praktické aplikace (150 hodin).

ad a) Studenti se formou teoretických přednášek seznámí se základními modely a koncepty teorie gestalt terapie. Následně si formou nácvikových cvičení a hraní rolí budují a upevňují základní terapeutické dovednosti.

ad b) Přednášky a ilustrativní cvičení z pokročilé teorie vedou odborníci na danou problematiku – interní a externí lektoři teorie. Přednášky pokrývají pokročilá témata teorie gestalt terapie (např. gestalt terapeutické pojetí diagnostiky a psychopatologie, aplikace gestalt terapie v klinické praxi).

Sebezkušenostní část (370 hodin)

V sebezkušenostní části výcviku je:

  1. Sebezkušenost ve skupinové dynamice (200 hodin)
  2. Sebezkušenostní seznámení s principy gestalt terapie (170 hodin)

ad a) Práce se skupinovou dynamikou ve dvou menších skupinách (14 členů). Každou skupinu vedou dva výcvikoví terapeuti (muž a žena).

ad b) Sebezkušenostní seznámení s principy gestalt terapie. Práce ve velké skupině (komunitě), kterou vede dvojice teoretických lektorů. Základní principy gestalt terapie jsou prakticky demonstrovány a studenti se s nimi seznamují skrze vlastní prožitek (např. různé zóny uvědomování, práce s tělem, spoluutváření v dialogu, fenomenologické sledování vlastního prožitku apod.).

Nácvik dovedností (180 hodin).

Probíhá ve třetím a čtvrtém roce výcviku v malých skupinách (9 studentů). Teoretické koncepty gestalt terapeutické práce jsou propojovány se začínající praxí studentů.

Výcviková supervize (140 hodin)

Studenti pod vedením výcvikového supervizora aktivně supervidují svoji psychoterapeutickou práci v malé skupině (9 studentů). Probíhá v pátém a šestém roce výcviku.

Navíc, pro splnění vyšších hodinových požadavků EAGT (resp. EAP):

  • Individuální sebezkušenost (50 hodin). Každý student absolvuje sám rozvojově zaměřenou individuální psychoterapii. Výcvikové terapeuty schvaluje garant výcviku.
  • Individuální supervize (10 hodin z celkového počtu 150 hodin supervize) u vybraného supervizora mimo lektorský a supervizní tým. Výcvikové supervizory schvaluje garant výcviku.
  • Speciální volitelná teorie (50 hodin). Přednášky v gestalt modalitě dle vlastního výběru studentů mimo program výcviku.