Jak je terapeutický výcvik postavený

Individuální podpora

Záměrem našeho terapeutického výcviku je dobře naučit studenty přístup gestalt terapie a zároveň podporovat tvořivost a jedinečný potenciál každého studenta.

Naše opakovaná zkušenost je, že studenti ve výcviku se nejvíce naučí v malé skupince, kde se mohou více aktivně zapojovat. Proto podstatná část výcviku probíhá ve skupinkách o 9 členech se stálým lektorem. Tento lektor sleduje vývoj začínajících gestalt terapeutů od prvních „terapeutických krůčků“ a průběžně poskytuje zpětné vazby.

Celý tým lektorů pak provází studenta postupně různými stupni výcviku, upozorňuje na možnosti rozvoje a podporuje vytváření vlastního terapeutického přístupu, ve kterém student může propojit osobní tvořivý potenciál s nabytými znalostmi z gestalt terapeutického přístupu.

Struktura výcviku

Výcvik se skládá ze sebezkušenostní, teoretické a supervizní části. Struktura výcviku je sestavena v souladu s požadavky České psychoterapeutické společnosti, European Association for Gestalt Therapy (EAGT) a European Association for Psychotheapy (EAP).

Vzhledem ke specifickým požadavkům ČPS pro oblast zdravotnictví na jedné straně a k vyšším hodinovým nárokům EAGT (resp. EAP) na straně druhé je výcvik sestaven tak, aby v části, které naplňuje hodinové požadavky ČPS, vyhověl specifickým požadavkům pro zdravotnictví.

Navíc pak výcvik doplňuje vyšší hodinové požadavky EAGT (resp. EAP). Cílem je, aby se student po absolvování celého výcviku mohl uplatnit jak ve zdravotnictví (při odpovídajícím pregraduálním VŠ vzdělání a získané specializaci v systematické psychoterapii), tak aby získal evropské certifikáty EAGT a EAP.

Aktuální informace o procesu akreditací a schvalování zastřešujícími psychoterapeutickými institucemi najdete v záložce "K čemu se výcvik hodí".

Časový rozvrh výcviku

Výcvik je rozdělený do tří stupňů. První dva roky výcviku jsou sebezkušenostní, na ně navazují tři roky nacvičování základních terapeutických dovedností a získávání základního teoretického zázemí. Náš výcvik i poté, na rozdíl od běžné praxe, pokračuje v podpoře studentů, kteří si nemusí sami shánět další potřebné hodiny supervize. V následujícím dvouletém supervizním stupni výcviku je pro ně zorganizována jak supervize, tak doplňování pokročilých teoretických znalostí potřebných pro uplatnění v praxi. V supervizní části studenti také s podporou lektorů sepíší závěrečnou práci a absolvují závěrečné zkoušky. To vše je zahrnuto jak do programu, tak do ceny výcviku. Program je sestaven tak, aby dovedl terapeuty od prvních začátku s klienty až k závěrečnému certifikátu platnému jak v Česku, tak mezinárodně.

Absolvování celého výcviku včetně supervizní části a závěrečné zkoušky tedy trvá 7 let. Naši studenti však začínají psychoterapeuticky pracovat nejpozději již od třetího roku výcviku. V dalších letech pak pro ně výcvik představuje pravidelnou a systematickou podporu v prvních letech jejich psychoterapeutické praxe.

V prvních dvou stupních výcviku (sebezkušenostní a nácviková část) je 5 výcvikových setkání za rok.
Ve třetím, supervizním stupni jsou 3 setkání za rok.
Setkání se konají ve Světnově Žďáru nad Sázavou (viz. místo výcviku).
Setkání jsou buď 3-denní (čt-so) nebo 5-denní (po-pá).

V supervizní části se kromě toho ještě setkávají regionálně malé supervizní skupinky.

Podrobný rozpis časového rozvrhu

Sebezkušenostní stupeň:

1. rok: dvě 5-denní setkání ve velké skupině (prožitkové seznámení s gestalt přístupem) a tři 4-denní setkání ve dvou menších skupinkách (sebezkušenostní skupinová dynamika)

2. rok: pět 4-denních setkání ve dvou menších skupinkách (sebezkušenostní skupinová dynamika)

Nácvikový stupeň:

3. rok: dvě 5-denní setkání ve velké skupině (teorie a nácvik dovedností) a tři 3-denní setkání (nácvik dovedností)

4. rok: dvě 5-denní setkání ve velké skupině (teorie a nácvik dovedností) a tři 3-denní setkání (nácvik dovedností)

5. rok: jedno 5-denní a jedno 4-denní setkání ve velké skupině (teorie a nácvik dovedností) a tři 3-denní setkání (nácvik dovedností)

Supervizní stupeň:

6. rok: dvě 5-denní setkání ve velké skupině (teorie a supervize) a jedno 3-denní setkání (supervize). Navíc práce v malých supervizních skupinkách.

7. rok: tři 5-denní setkání a jedno 3-denní setkání ve velké skupině (teorie a supervize). Navíc práce
v malých supervizních skupinkách.

Podrobný popis programu

Teoretická část (250 hodin à 60 minut)

V teoretické části výcviku je:

  1. Základní teorie a nácvik její praktické aplikace (100 hodin)
  2. Pokročilá teorie a nácvik její praktické aplikace (150 hodin)

ad a) Studenti se formou teoretických přednášek seznámí se základními modely a koncepty teorie gestalt terapie (např. styly kontaktu, cyklus kontaktu). Následně si formou nácvikových cvičení a hraní rolí (klient, terapeut, pozorovatel) budují a upevňují základní terapeutické dovednosti. Odehrává se ve velké skupině (komunitě) pod vedením teoretických lektorů během 3. - 5. roku výcviku.

ad b) Přednášky a ilustrativní cvičení z pokročilé teorie vedou odborníci na danou problematiku – interní a externí lektoři teorie (včetně zahraničních). Přednášky pokrývají pokročilá témata teorie gestalt terapie (např. teoretické zázemí gestalt terapie, vývoj teoretických konceptů a modelů, gestalt terapeutické pojetí diagnostiky a psychopatologie, aplikace gestalt terapie v klinické praxi). Odehrává se ve velké skupině (komunitě) pod vedením teoretických lektorů v supervizní části výcviku (po 5. roce).

Sebezkušenostní část (370 hodin à 60 minut)

V sebezkušenostní části výcviku je:

  1. Sebezkušenost ve skupinové dynamice (200 hodin)
  2. Sebezkušenostní seznámení s principy gestalt terapie (170 hodin)

ad a) Práce se skupinovou dynamikou ve dvou menších skupinách (13 členů) během prvních dvou let výcviku. Každou skupinu vedou dva výcvikoví terapeuti (muž a žena).

ad b) Sebezkušenostní seznámení s principy gestalt terapie. Práce ve velké skupině (komunitě), kterou vede dvojice teoretických lektorů. Probíhá ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku. Základní principy gestalt terapie jsou prakticky demonstrovány a studenti se s nimi seznamují skrze vlastní prožitek (např. různé zóny uvědomování, práce s tělem, spoluutváření v dialogu, fenomenologické sledování vlastního prožitku apod.) .

Výcviková supervize (140 hodin)

Studenti pod vedením výcvikového supervizora aktivně supervidují svoji psychoterapeutickou práci v malé skupině (9 studentů). Probíhá v supervizní části po 5. roce výcviku.

Navíc, pro splnění vyšších hodinových požadavků EAGT (resp. EAP):

  • Individuální sebezkušenost (50 hodin). Každý student absolvuje sám rozvojově zaměřenou individuální psychoterapii. Výcvikové terapeuty schvaluje garant výcviku.
  • Procvičování praktických dovedností (180 hodin). Probíhá ve třetím, čtvrtém a pátém roce výcviku v malých skupinách (9 studentů). Teoretické koncepty gestalt terapeutické práce jsou propojovány se začínající praxí studentů.
  • Individuální supervize (10 hodin z celkového počtu 150 hodin supervize) u vybraného supervizora mimo lektorský a supervizní tým.
  • Speciální volitelná teorie (50 hodin). Přednášky v gestalt modalitě dle vlastního výběru studentů mimo program výcviku.