Co se v terapeutickém výcviku učí

Sebezkušenost

Pro terapeutickou práci je potřeba, aby terapeut uměl zacházet s vlastními prožitky, které se při terapii objevují. Proto je nedílnou částí výcviku vlastní sebezkušenost ve skupině a v individuální terapii.

Teoretické znalosti

Ve výcviku klademe důraz na takové osvojení teorie gestalt terapie, které je studentům užitečné v jejich praxi. Teorii se studenti učí postupně, od základních principů, které mají možnost si nejdříve zažít sami na sobě, až ke komplexním teoriím a jejich využití při porozumění konkrétnímu klientovi. Výcvik se zaměřuje na propojování teorie a praxe především v klinické a poradenské oblasti.

Nácvik praktických dovedností

Terapeut potřebuje nejen znát sám sebe a psychoterapeutické teorie. Potřebuje mít také nacvičené praktické dovednosti, které jsou potřebné při přímé práci s klientem. Jedná se například o vedení vstupního rozhovoru, způsob kladení otázek, práci s vlastními pocity v průběhu sezení, navazování a rozvíjení terapeutického vztahu, vytváření terapeutického kontraktu.

Podstatná část našeho výcviku je zaměřena právě na postupné rozvíjení těchto praktických dovedností. Učení probíhá v menších skupinkách pod vedením lektora, který dlouhodobě sleduje a podporuje individuální získávání terapeutických dovedností.

Supervize

Po skončení sebezkušenostní a nácvikové části se terapeuti nejvíce učí při přímé práci s klienty. V tom jim pomáhají supervizoři, kteří jim umožňují porozumět jednotlivým případům a zvažovat různé možnosti další práce. Toto učení také probíhá v menších skupinkách pod vedením supervizorů, kteří studentům kontinuálně poskytují cílené zpětné vazby. Supervizoři také podporují studenty při sepsání závěrečné kazuistiky potřebné pro ukončení výcviku.

Širší kontext

Spolupracujeme s Centrem pro výzkum psychoterapie při Katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a s Komisí pro profesionální kompetence při Evropské asociaci pro gestalt terapii.

Metodika výuky praktických dovedností je navázána na současné aktivity European Association for Psychotherapy (EAP) a European Association for Gestalt Therapy (EAGT) vymezující psychoterapeutické kompetence.

 

Výcvik staví na otevřenosti a profesionalitě. Je pro nás důležitá otevřenost aktuálnímu dění v psychoterapeutickém oboru v Česku i zahraničí, různým inspirativním proudům v současné gestalt terapii, poznatkům z nejrůznějších oblastí uplatnění psychoterapie i spolupráci s klinickým, univerzitním a výzkumným prostředím.

Přínosem terapeutickému výcviku je důkladný a systematický nácvik praktických terapeutických dovedností potřebných v klinické praxi i v jiných kontextech. Výuka dovedností probíhá v malé skupině se stabilním lektorem, který začínajícímu terapeutovi dlouhodobě poskytuje podrobnou zpětnou vazbu.

Výhodou tohoto výcviku je, že studenta provede jednotlivými fázemi komplexního vzdělávání v psychoterapii až k závěrečnému certifikátu. Po absolvování výcviku si studenti již nepotřebují sami doplňovat další skupinové supervize, závěrečnou práci ani závěrečnou zkoušku. To vše je součástí programu i ceny výcviku GESTALT STUDIA, na jehož konci absolvent bude splňovat kritéria domácích i zahraničních psychoterapeutických společností pro povolání psychoterapeuta.

Lektoři výcviku mají bohatou klinickou psychoterapeutickou praxi. Mnozí z nich rozvíjejí gestalt přístup i v teoretické podobě, účastní se odborných psychoterapeutických konferencí v ČR i v zahraničí, publikují a vyučují psychoterapii v psychoterapeutických výcvicích či v univerzitním prostředí.

Na výuce se také podílí zahraniční lektoři, přední odborníci současné světové gestalt terapie, jako je současný prezident Evropské asociace pro gestalt terapii (Gianni Francesetti) či prezidentka rakouské asociace gestalt terapie (Nancy Amend-Lyon), která studovala přímo u Laury Perlsové.

Výcvik sestavil Jan Roubal, který je odborným garantem výcviku a z podstatné části se podílí přímo na výuce. Jan Roubal je dlouholetým lektorem gestalt terapie s rozsáhlou českou i mezinárodní publikační a přednáškovou činností. Spolueditoval knihy Současná psychoterapie (2010), Gestalt Therapy in Clinical Practice (2013) a Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (2016).

První výcviková skupina (GS1) začala v roce 2015. Při závěrečných zkouškách v květnu 2022  téměř celá výcviková skupina výcvik úspěšně zakončila certifikátem (22 absolventů).

Druhá výcviková skupina (GS2) začala v roce 2017. Studenti půjdou v roce 2023 ke zkoušce ze základních dovedností a výcvik ukončí obhajobou kazuistiky v roce 2025.

Třetí výcviková skupina (GS3) začala v roce 2021. Na jaře 2023 proběhne přijímací řízení do čtvrté výcvikové skupiny (GS4).