Co se v terapeutickém výcviku učí

Sebezkušenost

Pro terapeutickou práci je potřeba, aby terapeut uměl zacházet s vlastními prožitky, které se při terapii objevují. Proto je nedílnou částí výcviku vlastní sebezkušenost ve skupině a v individuální terapii.

Teoretické znalosti

Ve výcviku klademe důraz na takové osvojení teorie gestalt terapie, které je studentům užitečné v jejich praxi. Teorii se studenti učí postupně, od základních principů, které mají možnost si nejdříve zažít sami na sobě, až ke komplexním teoriím a jejich využití při porozumění konkrétnímu klientovi. Výcvik se zaměřuje na propojování teorie a praxe především v klinické a poradenské oblasti.

Nácvik praktických dovedností

Terapeut potřebuje nejen znát sám sebe a psychoterapeutické teorie. Potřebuje mít také nacvičené praktické dovednosti, které jsou potřebné při přímé práci s klientem. Jedná se například o vedení vstupního rozhovoru, způsob kladení otázek, práci s vlastními pocity v průběhu sezení, navazování a rozvíjení terapeutického vztahu, vytváření terapeutického kontraktu.

Podstatná část našeho výcviku je zaměřena právě na postupné rozvíjení těchto praktických dovedností. Učení probíhá v menších skupinkách pod vedením lektora, který dlouhodobě sleduje a podporuje individuální získávání terapeutických dovedností.

Supervize

Po skončení sebezkušenostní a nácvikové části se terapeuti nejvíce učí pří přímé práci s klienty. V tom jim pomáhají supervizoři, kteří jim umožňují porozumět jednotlivým případům a zvažovat různé možnosti další práce. Toto učení také probíhá v menších skupinkách pod vedením supervizora, který studentům dlouhodobě poskytuje cílené zpětné vazby. Supervizoři také podporují studenty při sepsání závěrečné kazuistiky potřebné pro ukončení výcviku.

Výzkum

Výzkum tvoří přirozenou součást našeho výcviku, využíváme ho jako cennou zpětnou vazbu jak pro lektory, tak pro studenty. Zkoumáme postupně se rozvíjející praktické dovednosti začínajících terapeutů i jejich koncepční uvažování o jednotlivých klinických případech. Spolupracujeme s Centrem pro výzkum psychoterapie při Katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a s Komisí pro profesionální kompetence při Evropské asociaci pro gestalt terapii.

Metodika výuky praktických dovedností je navázána na současné aktivity EuropeanAssociationforPsychotherapy (EAP) a EuropeanAssociationforGestaltTherapy (EAGT) vymezující psychoterapeutické kompetence.