Co se v terapeutickém výcviku učí

Sebezkušenost

Pro terapeutickou práci je potřeba, aby terapeut uměl zacházet s vlastními prožitky, které se při terapii objevují. Proto je nedílnou částí výcviku vlastní sebezkušenost ve skupině a v individuální terapii.

Teoretické znalosti

Ve výcviku klademe důraz na takové osvojení teorie gestalt terapie, které je studentům užitečné v jejich praxi. Teorii se studenti učí postupně, od základních principů, které mají možnost si nejdříve zažít sami na sobě, až ke komplexním teoriím a jejich využití při porozumění konkrétnímu klientovi. Výcvik se zaměřuje na propojování teorie a praxe především v klinické a poradenské oblasti.

Nácvik praktických dovedností

Terapeut potřebuje nejen znát sám sebe a psychoterapeutické teorie. Potřebuje mít také nacvičené praktické dovednosti, které jsou potřebné při přímé práci s klientem. Jedná se například o vedení vstupního rozhovoru, způsob kladení otázek, práci s vlastními pocity v průběhu sezení, navazování a rozvíjení terapeutického vztahu, vytváření terapeutického kontraktu.

Podstatná část našeho výcviku je zaměřena právě na postupné rozvíjení těchto praktických dovedností. Učení probíhá v menších skupinkách pod vedením lektora, který dlouhodobě sleduje a podporuje individuální získávání terapeutických dovedností.

Supervize

Po skončení sebezkušenostní a nácvikové části se terapeuti nejvíce učí při přímé práci s klienty. V tom jim pomáhají supervizoři, kteří jim umožňují porozumět jednotlivým případům a zvažovat různé možnosti další práce. Toto učení také probíhá v menších skupinkách pod vedením supervizorů, kteří studentům kontinuálně poskytují cílené zpětné vazby. Supervizoři také podporují studenty při sepsání závěrečné kazuistiky potřebné pro ukončení výcviku.

Širší kontext

Spolupracujeme s Centrem pro výzkum psychoterapie při Katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a s Komisí pro profesionální kompetence při Evropské asociaci pro gestalt terapii.

Metodika výuky praktických dovedností je navázána na současné aktivity European Association for Psychotherapy (EAP) a European Association for Gestalt Therapy (EAGT) vymezující psychoterapeutické kompetence.